• -7%
Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej - 1 Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej - 1

Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Indeks: 9788380953512

24,00 zł
22,32 zł Zniżka 7%
Brutto
Dostępne od : 2020-10-26
Ilość

Nauczyciel, opierając się na dostępnych materiałach oraz korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, powinien samodzielnie opracować dokumenty pracy, w tym własne lub zmodyfikowane programy nauczania, plany pracy i zasady oceniania. Dlatego jako autorka programu "Rusz się człowieku" zezwalam na jego modyfikowanie w zakresie treści, wymagań i metod realizacji z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej. W sytuacji gdy nauczyciel zdecyduje się na zmodyfikowanie, powinien przy zgłoszeniu do dyrektora szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku w szkole tego programu załączyć następujące oświadczenie:

Program "Rusz się człowieku" autorstwa Urszuli Kierczak został zmodyfikowany przez: [imię i nazwisko nauczyciela] w zakresie: treści/metod/form pracy/wymagań z zachowaniem ogólnych i szczegółowych wymagań zawartych w obowiązującej podstawie programowej wychowania fizycznego.

Życzę wszystkim nauczycielom, którzy zdecydują się na pracę pedagogiczną według przedstawionego w książce mojego programu nauczania wychowania fizycznego, pełnej satysfakcji własnej i uczniów z wyników edukacyjnych.

Nauczanie i wychowanie powinno być spójne i ciągłe na wszystkich etapach edukacji, dlatego program nauczania "Rusz się człowieku" jest doskonałą pod tym względem koncepcją kształcenia w dziedzinie wychowania fizycznego.

Program "Rusz się człowieku" jest zgodny z celami kształcenia w zakresie wychowania fizycznego określonymi w obowiązującej podstawie programowej.

Podstawa programowa wyznacza rolę i zadania szkoły, cele kształcenia, ogólny zakres umiejętności i kompetencji oraz wymagania ogólne i szczegółowe w formie treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów w danym etapie edukacyjnym.

Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań z podstawy programowej, wskazuje metody i formy pracy nauczyciela, konieczne pomoce dydaktyczne, które służą realizacji celów kształcenia.

Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który powinien być spójny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Program nauczania musi być możliwy do realizacji, dostosowany do bazy dydaktycznej, posiadanego sprzętu, bazy sportowo-rekreacyjnej oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Wdrażane treści powinny uwzględniać potrzeby obiektywne (rozwojowe) oraz subiektywne (zainteresowania) uczniów, być efektem diagnozy osobniczej i grupowej, a także zawierać sugestie rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów. Stosowane metody realizacji treści muszą być adekwatne do poziomu rozwoju motorycznego, fizycznego, intelektualnego i psychicznego uczniów oraz ich wieku i płci.

Planowanie pracy jest podstawą skutecznego działania; nauczanie nie może opierać się na improwizacji, ale być starannie przemyślane i zaplanowane. Opierając się na programie nauczania, nauczyciel opracowuje roczne plany pracy dla poszczególnych klas, które porządkują wszystkie działania dydaktyczno-wychowawcze. Treści przewidywane do realizacji powinny mieć względem siebie układ spiralny, być kontynuacją i rozbudowaniem tego, co uczeń osiągnął na etapie wcześniejszym, powtarzając poszczególne zadania edukacyjne na coraz wyższym poziomie. Stopniowo wprowadzane nowe umiejętności i wiadomości muszą być dostosowane do możliwości uczniów. Spiralne ułożenie realizacji treści pozwala na utrwalanie i doskonalenie nabywanych umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz harmonijny rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Nowa podstawa programowa wpisuje się we współczesną koncepcję kultury fizycznej jako działanie zmierzające do ukształtowania człowieka podejmującego świadome decyzje w trosce o swoje ciało. Podkreśla funkcje edukacyjne, zdrowotne i rozwojowe wychowania fizycznego. Zajęcia wychowania fizycznego powinny przygotować uczniów do dokonywania odpowiedzialnych, świadomych wyborów związanych z własnym zdrowiem, prowadzić do wykształcenia nawyku bezpiecznej aktywności fizycznej, wdrożyć do zdrowego stylu życia, a także przekazać podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące dbałości o zdrowie własne i innych.

Prezentowany w niniejszej publikacji program nauczania "Rusz się człowieku" zyskał pozytywne opinie specjalistów z metodyki i dydaktyki oraz przede wszystkim nauczycieli wychowania fizycznego. Nie jest gotowym przepisem działania, stanowi jedynie propozycję realizacji zajęć wychowania fizycznego.

9788380953512
2020-10-26

Opis

Wydawnictwo
Oficyna Wydawnicza Impuls
Autor
Urszula Kierczak
Data premiery
2017
ISBN
9788380953512
Format
B5
Stron
98
Okładka
miękka

Specyficzne kody

18 inne produkty w tej samej kategorii:

chat Komentarze (0)